Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej - 13.05.2019r.

Branice, 13 maja 2019 r.

 

 

Szkoła Podstawowa w Branicach
ul. Szkolna 8
48-140 Branice

Zapytanie ofertowe

Zamówienie poniżej 30 tys. Euro

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach zaprasza do złożenia ofert:

 1. Przedmiot wykonania zamówienia:
  Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej
  przy Szkole Podstawowej w Branicach
 1. Termin realizacji zamówienia: 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
 1. Warunki płatności: przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury
 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonych drukach:
   Zał. nr 1 Oświadczenie
   Zał. nr 2 Formularz cenowy
   Zał. nr 3 Formularz ofertowy
  2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
  3. Na kopercie należy umieścić napis:
   „Oferta na dostawę artykułów żywnościowych”

 1. Miejsce złożenia oferty:
  Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach
  48-140 Branice   ul. Szkolna 8
 1. Termin złożenia oferty: 25 czerwca 2019 r. do godz. 8:00
 1. Istotne warunki wykonania zamówienia:
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 1. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

 

Karolina Świerkosz

 

 

 

Załączniki

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice