Zapytanie ofertowe - Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Branicach

Zapytanie ofertowe - Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Branicach

Branice, 28 maja 2020r.

 

Szkoła Podstawowa w Branicach
ul. Szkolna 8
48-140 Branice                                          

 

Zapytanie ofertowe
Zamówienie poniżej 30 tys. Euro

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach zaprasza do złożenia ofert:

1. Przedmiot wykonania zamówienia:

Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

przy Szkole Podstawowej w Branicach

2. Termin realizacji zamówienia: 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

3. Warunki płatności: przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury

4. Sposób przygotowania oferty:

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonych drukach:

     Zał. nr 1 Oświadczenie

     Zał. nr 2 Formularz cenowy

     Zał. nr 3 Formularz ofertowy

b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

c) Na kopercie należy umieścić napis:

             „Oferta na dostawę artykułów żywnościowych”

                  

5. Miejsce złożenia oferty: Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach

                                          48-140 Branice   ul. Szkolna 8

6. Termin złożenia oferty: 29 czerwca 2020 r. do godz. 8:00

7. Istotne warunki wykonania zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

8. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

          

          

                                                                                                                                                    Karolina Świerkosz        

                                                                                                                                                    Podpis pracownika merytorycznego

 

 

Załączniki

 

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice