Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Branicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zgsbranice.wodip.opole.pl.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  1. Dokumenty w postaci graficznej (skanowane) - dokumenty zewnętrzne dostarczone w formie graficznej
  2. Nagrania wideo nie posiadają napisów.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-21.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Kaliwoda, sekretariat@spbranice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 486 09 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony zgsbranice.wodip.opole.pl: 2009-02-21.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2015-02-10.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-140 Branice, ul. Szkolna 8
Tel.: 77 4860 910
Faks: 77 4860 910
E-mail: sekretariat@spbranice.pl
Strona internetowa: zgsbranice.wodip.opole.pl

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą  trzy wejścia:

1 - od ul. Słonecznej (nowa część szkoły)

2 - od ul. Szkolnej (stara część szkoły)

3 - od ul. Szkolnej (hala sportowa)

Do wejścia 1 :  2 stopnie oraz podjazd dla wózków

Do wejścia 2 :  1 stopień oraz podjazd dla wózków

Do wejścia 3 :  brak ograniczeń

Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Budynek jest ogrodzony płotem a wejścia są  zabezpieczone bramkami.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Między nową (ul. Słoneczna) a starą (ul. Szkolna) częścią szkoły ograniczeniem jest różnica poziomów posadzki niwelowana trzema stopniami schodów. Nie ma rampy dla wózków, jednak obie części mają osobne wejścia jak wyżej.

Informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku są umieszczone w widocznych miejscach w poszczególnych częściach budynków.

Dla osób na wózkach dostępne są  pomieszczenia na parterze:

  • W budynku od ul. Słonecznej - (sale) 9; 10; 11; sekretariat 1
  • W budynku od ul. Szkolnej - (sale) 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17, 19 sale sportowe (1; 2); biblioteka, stołówka, gabinet logopedy, gabinet pielęgniarki, izolatka, sekretariat 2

Zgodnie z art.6.

W zakresie dostępności architektonicznej w szkole nie występują ograniczenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności cyfrowej obecna strona internetowa szkoły nie spełnia wymogów jednak jest w trakcie modernizacji, która spełni potrzebny wymóg.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej szkoła zapewnia sposób komunikowania się przy wykorzystaniu metody obrazkowej PECS – komunikacja alternatywna i wspomagająca dzieci ze spektrum autyzmu lub innymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie z trudnościami komunikacyjnymi

Szkołą nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, jednak spełnia wymogi dostępności na parterze budynków przy uwzględnieniu różnych wejść do szkoły.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Dla jednostek:

W przypadku konieczności wizyty w naszej jednostce prosimy o wcześniejszy kontakt:

tel. 77 4860910 lub email: sekretariat@spbranice.pl celem zapewnienia dostępności.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza językowego. 

PDF

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice