Misja szkoły

Misja szkoły

Wizja i misja Szkoły

Wizja Szkoły

„Rodem Polak, sercem braniczanin, a działaniem świata obywatel".

Wizją Szkoły jest taka edukacja, aby jej mury opuszczał młody człowiek wrażliwy na losy innych ludzi i środowiska naturalnego, przekonany o swojej wartości, pamiętający o korzeniach i potrafiący aktywnie żyć w przestrzeni europejskiej.

 

Wartości nadrzędne w pracy Szkoły:

 • zawsze szanuję drugiego człowieka;
 • umiejętności, wiedza i kreatywność oknem na świat;
 • tylko współpraca głównych podmiotów szkoły (dyrekcji, nauczycieli, rodziców, organu prowadzącego) może zapewnić szkole właściwe warunki działania;
 • w naszej szkole ciągle doskonali się proces edukacji uczniów, wszyscy uczą się od wszystkich.

 

Wizja absolwenta:

 • jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą edukację;
 • czuje się człowiekiem wartościowym i wolnym;
 • rozumie odpowiedzialność za swój los i dokonywane wybory;
 • posiada system wartości i zasad akceptowanych społecznie;
 • rozumie, że będzie musiał przystosowywać się do zmieniających się warunków życia;
 • wie jak dbać o zdrowie i środowisko naturalne;
 • zna prawa człowieka i wie jak być aktywnym obywatelem;
 • czuje potrzebą korzystania z dóbr kultury;
 • czuje się obywatelem zjednoczonej Europy o polskich tradycjach.

 

Misja Szkoły – czyli dziesięć kroków do osiągnięcia założeń wizji Szkoły i modelu absolwenta.

„Człowiek niczego nie zdobywa bez wysiłku" - przysłowie akadyjskie.

 1. Nauka – to niezbywalne prawo i najważniejszy obowiązek każdego ucznia- wszystkie działania Szkoły służą uczeniu się; Szkoła kształci pozytywny stosunek do nauki.
 2. Wychowanie – w procesie wychowania uczestniczą wszyscy pracownicy Szkoły i propagują wartości, normy i zasady powszechnie uznane za etyczne.
 3. Jakość – stale analizujemy procesy dydaktyczno- wychowawcze oraz oczekiwania uczniów i rodziców w celu podnoszenia jakości procesów kształcenia i wychowania.
 4. Wolność i demokracja- wszyscy respektują swoje prawa, uczniowie i rodzice rozumieją współodpowiedzialność za edukację i Szkołę, uczniowie są świadomi odpowiedzialności za dokonywane wybory oraz uczą się jak być aktywnym obywatelem.
 5. Wsparcie – Szkoła wspiera Rodziców w procesie wychowawczym.
 6. Współpraca – praca w Szkole opiera się na współpracy wszystkich członków społeczności szkolnej i klientów szkoły.
 7. Bezpieczeństwo – Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne warunki nauki i przebywania w niej.
 8. Promocja – Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, promuje swoje osiągnięcia w środowisku i działa na jego rzecz.
 9. Zdrowie i środowisko- Szkoła promuje zdrowy styl życia i uczy dbania o środowisko przyrodnicze.
 10. Kultura, tradycja i współczesność- Szkoła kształci potrzebę i uczy korzystania z dóbr kultury, uczy poszanowania tradycji i wychowuje w duchu patriotyzmu przy równoczesnym kształceniu postaw otwartości na świat i inne kultury.
 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice