Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W związku z powyższym uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Branicach przechodzą na tryb nauki zdalnej zgodny z obowiązującym planem lekcji.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W klasie VIII szkoły podstawowej szkoła może zapewnić na terenie placówki konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła może udostępnić pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.

Prowadzący zajęcia nauczyciele zobowiązani zostają do stworzenia grup na komunikatorze Teams, lub innym, prowadzenia zajęć przy użyciu technik na odległość uwzględniając możliwości techniczne i psychofizyczne uczniów, oraz monitorowania frekwencji odnotowywanej w e-dzienniku. Brak kontaktu i udziału w lekcji ucznia nauczyciel zgłasza wychowawcy celem wyjaśnienia.

Uczniowie zobowiązani zostają do udziału w zajęciach w systemie zdalnym. Ewentualne problemy sprzętowe lub techniczne zgłaszają bezpośrednio do wychowawcy klasy.


Tomasz Kaliwoda
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach

 

Aktualności

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021r.

Wpisany przez Administrator piątek, 20 listopada 2020 12:53

Informacja Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

 

Biblioteka w czasie zdalnego nauczania

Wpisany przez Administrator niedziela, 15 listopada 2020 19:02

Aby zapewnić bezpieczny dostęp do zbiorów bibliotecznych w okresie nauczania zdalnego ustalone zostały następujące zasady wypożyczania i zwrotu książek z biblioteki.

Więcej: >>

   

Mała książka - wielki człowiek

Wpisany przez Administrator niedziela, 08 listopada 2020 21:00

3 listopada 2020 roku Pierwszaki naszej szkoły otrzymały prezent. Był to niezwykły prezent. Po otwarciu paczki okazało się, że to są książki. Super !!! Ucieszyliśmy się bardzo, bo akurat na lekcjach mówiliśmy o książeczkach dla dzieci, nawet wykonywaliśmy swoje własne.

Więcej: >>

   

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 02 listopada 2020 19:11

W okresie zdalnego nauczania istnieje możliwość e-konsultacji z pedagogiem szkolnym/psychlogiem poprzez e-dziennik, telefon, Ms-TEAMS. Można indywidualnie ustalić godziny konsultacji po wcześniejszym kontakcie przez e-dziennik.

Krystyna Kędzierska Pedagog szkolny/psycholog

   

Szkolna zbiórka makulatury organizowana przez szkołę podstawową w Branicach

Wpisany przez Administrator sobota, 24 października 2020 21:15

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Mieszkańcy Gminy Branice.

Podobnie jak w poprzednich latach rozpoczynamy zbiórkę makulatury. Ze względu na sytuację epidemiczną obowiązują zasady dystansu społecznego oraz dezynfekcji, która zostanie zapewniona w tym celu przez szkołę.

Więcej: >>

   

Strona 1 z 70

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice