Regulamin Biblioteki Szkolnej ZGS

Regulamin Biblioteki Szkolnej ZGS

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE GIMNAZJALNO-SZKOLNYM W BRANICACH

art. 97 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 22 rozdział 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zmianami)

Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy opanowali technikę czytania.
 4. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
 5. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 7. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone.
 8. Uczeń może wypożyczyć książki na okres wakacji
 9. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

 

Wypożyczenia książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym jedna lektura) na trzy tygodnie.
 3. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

 

Poszanowanie książek

 1. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

 

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki.
 2. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, bez jedzenia.
 3. W czytelni obowiązuje cisza.
 4. Korzystający z czytelni wpisuje do Księgi Obecności swoje imię, nazwisko i klasę.
 5. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, i księgozbioru podręcznego.

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA
MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
W ZESPOLE GIMNAZJALO-SZKOLNYM W BRANICACH

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2014r. poz. 811.

Regulamin jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 1. Podręczniki zakupione z dotacji MEN są własnością szkoły.
 2. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania
 3. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej, co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.
 4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
 5. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. (Wartość materialna podręczników dla klas I – III SP będzie ustalona na podstawie Art. 22ak 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.)
 6. Uczeń zobowiązany jest do obłożenia podręcznika w okładkę.
 7. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 8. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. Nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp.. Zezwala się na zakreślanie ołówkiem potrzebnych informacji np. zadania domowe.
 9. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winne być użytkowane przez co najmniej trzy lata
 10. Ćwiczenia są własnością ucznia. W wypadku zgubienia lub zniszczenia rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza
 11. Ćwiczenia są ubytkowane z ewidencji w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym
 12. Osobami odpowiedzialną finansowo za zniszczony podręcznik są rodzice lub opiekunowie dziecka, które otrzymało cały zestaw książek.
 13. Rodzic lub opiekun podpisuje u wychowawcy zapoznanie się z regulaminem, które jest zobowiązaniem do stosowania jego zasad.
 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice