Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami

Zebrania rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

Termin

Rodzaj zebrania

Uwagi

13.09.2018r.

czwartek,
godz. 16:00

Zebranie organizacyjne.

Tematyka spotkania: - wybór trójek klasowych oraz klasowego przedstawiciela do Rady Rodziców,- zapoznanie lub przypomnienie rodzicom wso,- przypomnienie regulaminu dowozów, zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania za- zapoznanie rodziców z planem pracy szkoły, harmonogramem i tematyką   zebrań z rodzicami, - wybór kierownictwa Rady Rodziców,

- wybór ubezpieczyciela przez Radę Rodziców,- opiniowanie przez Radę Rodziców planu pracy szkoły, - podpisanie kontraktów.

24.10. 2018

środa,
godz. 16:00

Śródokresowe zebranie   z rodzicami.

Tematyka spotkania: - poinformowanie o ocenach jednostkowych, w tym zagrożeniach ocenami niedostatecznymi,

- poinformowanie o wynikach diagnoz przedmiotowych.

- poinformowanie o procedurach egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty,

- zgłoszenia chętnych do opieki świetlicowej w dniu 02.11.2018r. ( od 10 uczniów ze względu na koszty ),

18.12.2018r.

wtorek,
godz. 16:00

Śródokresowe zebranie   z rodzicami.

Tematyka spotkania: - poinformowanie o ocenach proponowanych z przedmiotów i zachowania, ze szczególnym naciskiem na oceny niedostatecznymi oraz nieodpowiednie i naganne,

- wgląd rodziców do testów próbnych i poinformowanie o ich wynikach .

23.01.2019r.

środa,
godz. 16:00

Śródroczne zebranie z rodzicami

Tematyka spotkania: - poinformowanie rodziców z wynikami klasyfikacji śródrocznej,

- podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze.

20.03.2019r.

środa,
godz. 16:00

Śródokresowe zebranie rodziców

Tematyka spotkania: - poinformowanie o ocenach jednostkowych, w tym zagrożeniach ocenami niedostatecznymi,

- wgląd rodziców do testów próbnych i poinformowanie o ich wynikach – klasy 3G   i 8 SP,

23.05.2019r.

czwartek,
godz. 16:00

Śródokresowe zebranie   z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi.

Tematyka spotkania: - poinformowanie o ocenach niedostatecznych i nagannych

- pokazanie testów próbnych kl. 7 i poinformowanie o ich wynikach, podsumowanie roku szk.

- organizacja Dnia Dziecka

5.06.2019r.

Informacja o ocenach proponowanych

Karteczki z ocenami proponowanymi dla rodziców z informacją zwrotną dla wychowawcy.

 

 
Copyright © 2006-2014 ZGS Branice